MENU

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ

İZÇEV Çevre Laboratuvarımızda  Su-Atıksu kapsamında  aşağıda adı geçen yönetmelikler çerçevesinde analizler yapılmaktadır.

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
  • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği,
  • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’ne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin istemiş olduğu tüm parametrelerin analizleri yapılmaktadır.

 
Deney Alanı (Testing Field) : Su

 

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

pH Tayini Elektrometrik Metot TS ISO 10523
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azit Modifikasyonu Metodu
SM 4500 O C
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Ve Saha Metodu
SM 2550 B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Askıda Katı Madde (A.K.M ) Tayini
Gravimetrik Metot
 
TS EN 872
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Çökebilen Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem : Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 NH3 B
SM 4500 NH3 F
Florür, Klorür, Bromür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Ortofosfat, Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5-Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Fenol Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Hidrokarbonlar Tayini SM 5520 B ve F
Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOİ) Tayini
Açık Reflaks –Titrimetrik Metot
TS 2789
Krom (IV) Tayini
Spektrometrik Metot
 SM 3500 Cr B

Serbest Siyanür Tayini
Spektrometrik Metot
 

SM 4500 CN E

Toplam Fosfor Tayini
Ön işlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 P B
SM 4500 P D

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Toplam Siyanür Tayini
Ön işlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 CN C
SM 4500 CN E
Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot
 SM 4500 Cl B
Serbest Klor Tayini
Spektrometrik Metot
 SM 4500 Cl G
 Sülfür Tayini
Titrimetrik Metot
 SM 4500 S-2 F
 Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
 SM 4500 S-2 D
 Sülfit Tayini
Titrimetrik Metot
 SM 4500 SO3-2 B
 Sülfit Tayini
Spektrometrik Metot
 SM 4500 SO3-2 C
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Yağ ve Gres Tayini
İnfrared Metodu
İşletme İçi Metot – Talimat 157.01 (EPA 418‘den uyarlanmıştır.)
Arsenik(As), Antimon(Sb), Aluminyum(Al), Baryum(Ba), Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe), Kadmiyum(Cd), Kalsiyum(Ca), Krom(Cr), Kobalt(Co), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Potasyum(K), Gümüş(Ag), Selenyum(Se), Silisyum(Si), Sodyum(Na), Titanyum(Ti), Vanadyum(V), Çinko(Zn)),Kalay(Sn), Berilyum(Be), Talyum(Tl) Tayini
Ölçüm:ICP-OES Metodu
TS EN ISO 11885
Civa(Hg) Tayini
Ölçüm:ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot – Talimat 020.08 (EPA200.7 ‘den uyarlanmıştır.)
Arsenik(As), Antimon(Sb), Aluminyum(Al), Baryum(Ba), Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe), Kadmiyum(Cd), Kalsiyum(Ca), Krom(Cr), Kobalt(Co), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Potasyum(K), Gümüş(Ag), Selenyum(Se), Sodyum(Na), Talyum(Tl), Titanyum(Ti), Vanadyum(V), Çinko(Zn), Civa (Hg), Berilyum(Be) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3125 B
Zayıf Asitte Çözünen Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Yöntem
SM 4500 CN- I
SM 4500 CN- C
SM 4500 CN- E
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C

 

 

Deney Alanı (Testing Field) : Atık Su

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Atıksulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10523

İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu

SM 2510 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azit Modifikasyonu Metodu
SM 4500 O C
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 O C
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Ve Saha Metodu
SM 2550 B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot

 
SM 2540 C
Askıda Katı Madde (A.K.M ) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Çökebilen Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem : Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 NH3 B
SM 4500 NH3 F
Florür, Klorür, Bromür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Ortofosfat, Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5-Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Fenol Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Hidrokarbonlar Tayini SM 5520 B ve F
Kimyasal Oksijen İhtiyacı(KOİ) Tayini
Açık Reflaks –Titrimetrik Metot
TS 2789
Krom (IV) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500 Cr B
Serbest Siyanür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 CN E
Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem : Özütleme Metodu
Ölçüm : Spektormetrik Metot
SM 4500 P B
SM 4500 P D
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem : Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500 CN C
SM 4500 CN E

Deney Adı
Testing Name

Deney Metodu
Testing Method

Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl B
Serbest Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 Cl G
Sülfür Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 S-2 F
Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 S-2 D
Sülfit Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500 SO3-2 B 
Sülfit Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500 SO3-2 C
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Yağ ve Gres Tayini
İnfrared Metodu
İşletme İçi Metot – Talimat 157.01 (EPA 418‘den uyarlanmıştır.)
Balık Biyodeneyi Tayini (ZSF) TS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Arsenik(As), Antimon(Sb), Aluminyum(Al), Baryum(Ba), Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe), Kadmiyum(Cd), Kalsiyum(Ca), Krom(Cr), Kobalt(Co), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Potasyum(K), Gümüş(Ag), Selenyum(Se), Silisyum(Si), Sodyum(Na), Titanyum(Ti), Vanadyum(V), Çinko(Zn)),Kalay(Sn), Berilyum(Be), Talyum(Tl) Tayini
Ölçüm:ICP-OES Metodu
TS EN ISO 11885
Civa(Hg) Tayini
Ölçüm:ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot – Talimat 020.08 (EPA200.7 ‘den uyarlanmıştır.)
Arsenik (As), Antimon(Sb), Aluminyum(Al), Baryum(Ba), Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe), Kadminyum(Cd), Krom(Cr), Kobalt(Co), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Potasyum(K), Gümüş(Ag), Selenyum(Se), Sodyum(Na),Talyum(Tl), Titanyum(Ti), Vanadyum(V), Çinko(Zn), Civa(Hg), Berilyum(Be) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu
SM 3125 B

Zayıf Asitte Çözünen Siyanur Tayini
Ön işlem: Distilasyon

Ölçüm: ICP-MS Metodu
 

SM 4500 CN-I
SM 4500 CN-C
SM 4500 CN-E
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C

Temiz Çevre İçin İzçev